Vít Šisler
Charles University in Prague
vsisler [at] gmail.com

teaching

Internetová kriminalita
a její právní aspekty

Rozsah výuky: -/2 Z
Podmínky pro zápočet: Seminář předpokládá samostatnou práci studentů, aktivní přístup a četbu zadaných textů. Součástí atestace je písemný test zaměřený na vlastní interpretaci právního textu, případně prezentace seminární práce.
Termín: Pondělí 16:00 - 17:30, místnost č. 2017
Konzultační hodiny: Pondělí 14:30 - 15:50, místnost č. 2017, tel.: +420 251080380
E-mail: vsisler [at] gmail.com
Seminář se bude zabývat internetovou kriminalitou z pohledu trestního práva ČR, komunitárního a mezinárodního práva. Studentům by měl poskytnout základní orientaci v systému trestněprávních norem a schopnost tyto normy samostatně interpretovat v kontextu vybraných jevů internetové kriminality.

Stručný program semináře

1. Úvod
Obsah a zaměření semináře, pojem a historie internetové kriminality, literatura, právní systém České republiky, právní norma a její struktura.

2. Úvod do trestního práva České republiky
Prameny trestního práva, interpretace trestněprávních norem, analogie, pojem trestného činu.

3. Internet a právo
Dobrovolná normativita, data a jejich právní posouzení, trans-teritorialita internetu a místní působnost trestních zákonů, internet jako veřejný prostor.

4. Internetová kriminalita
Specifika internetové kriminality, dokazování v prostředí internetu, odposlech komunikace na internetu.

5. Vybrané jevy internetové kriminality
Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, počítačové viry, hacking a hacktivismus, trestné činy spojené s šířením informací, pornografie, dětská pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod, spamming, cyberstalking.

6. Exkurz do porušování práv duševního vlastnictví
Autorská práva, doménová jména a cybersquatting.

7. Mezinárodní právo a internetová kriminalita
Convention on Cybercrime, komunitární právo

Kalendář

16.10. Obsah a zaměření semináře, pojem a historie internetové kriminality, literatura
23.10. Právní systém ČR, právní norma a její interpretace
30.10. Trestný čin, skutková podstata
6.11. Internet a právo, transteritorialita, dobrovolná normativita, internet jako veřejný prostor
13.11.Dokazování v prostředí internetu, odposlech komunikace, počítačové viry
20.11.Bezpečnost počítačových sítí, hacking (přednese Ondřej Fischer)
27.11. Pornografie, podpora extremistických hnutí, odpovědnost provozovatele webhostingu
4.12. Doménová jména a cybersquatting (přednese JUDr. Radim Polčák, Ph.D. http://polcak.com)
11.12. Porušování autorských práv, P2P sítě, spamming
18.12. Zápočtový test

Osnova

Přednáška č. 1 - Obsah a zaměření semináře

Pojem internetové kriminality, literatura; historie internetové kriminality

Přednáška č. 2 - Právní systém ČR, právní norma a její interpretace

Prameny práva, interpretace právních norem, analogie v trestním právu, pojem trestného činu, materiální stránka trestného činu.

Trestní zákon §§ 1 - 3.
NOVOTNÝ, O. a kol. s. 11-29, (51 - 56, 61 - 63)
KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C.H. Beck, 1995. s. 27 - 64.

Přednáška č. 3 - Trestný čin

Skutková podstata, objekt a subjektivní stránka trestného činu.

Trestní zákon §§ 4 - 15.
NOVOTNÝ, O. a kol. s. 69-73, 76-77, 81-95, 107 - 128.

Přednáška č. 4 - Internet a právo

Trans-teritorialita internetu a místní působnost trestních zákonů, dobrovolná normativita, data a jejich právní posouzení, internet jako veřejný prostor.

Trestní zákon §§ 16 - 22, § 89.odst. 4.
NOVOTNÝ, O. a kol. s. 34 - 45.
HUITEMA, CH. A Bůh stvořil Internet... Praha : Mladá Fronta, 1996.
MATĚJKA, M. s. 39 - 40.
POSPÍŠIL, M. Německo: Místní působnost trestních norem a Internet.http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=61318
ČERMÁK, J. Vztah principu teritoriality a polohy serveru při určení rozhodného autorského práva na Internetu. http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=47573 Case study: U. S. v. ElcomSoft & Sklyarov
http://www.eff.org/IP/DMCA/US_v_Elcomsoft/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Sklyarov
http://www.freesklyarov.org/

Přednáška č. 5 - Dokazování v prostředí internetu, odposlech komunikace, počítačové viry

Dokazování v prostředí internetu, odposlech internetové komunikace, anonymizery.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (trestní řád), §§ 78 - 81, § 88, § 89.
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 67, § 75, §§ 87 - 97.
BÍMOVÁ, A. s. 10 - 32.
NACHTMANN, P. Ukradli vám IP adresu? Policie vám sebere počítač! Technet.cz, 21.2.2003, http://technet.idnes.cz/
UPC Mistral: Registrace MAC adresy má zabránit zneužití připojení
http://technet.idnes.cz/
ANONYMIZER,
http://www.anonymizer.com/
SCHÖN, O. Anonymně, jednoduše a zdarma. Svět Namodro, 9.8.2001
Policie začíná sledovat, kdo si prohlíží internetové stránky. Lidové noviny, 1.12.2001.
SKÁLA, J. Screenshot jako důkaz? Svět Namodro, 27.11.2002

Počítačové viry, poškození záznamu na nosiči informací

Trestní zákon § 257a
BÍMOVÁ, A. s. 38 - 53.
RYBKA, M. Autoři počítačových virů mohou být velmi přísně potrestáni. MF Dnes, 18.9.1999.
OŽANA, V. Počítačové viry 2002. Svět Namodro, 6.1.2003

Přednáška č. 6 - Bezpečnost počítačových sítí, hacking (přednese Ondřej Fischer)

STERLING, B. The Hacker Crackdown. (překlad Bárta, V.) http://penguin.cz/~mhi/crackdown/czech
MENTOR, Hacker Manifesto,
http://www.technozen.com/manifesto.htm
LEVY, S. Hackers. Heroes of the Computer Revolution. New York : Penguin books, 2001.
HANKE, H. Hacky a hackeři, seriál článků na www.zive.cz
RAYMOND, S. E., A Brief History of Hackerdom,
http://www.catb.org
The jargon file,
http://www.catb.org/~esr/jargon/html/index.html
BUNT., G. R. Islam in the Digital Age. London : Pluto Press, 2003. s. 25 - 121.
HIMANEN, P. The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age. London : Vintage Books, 2001

Přednáška č. 7 - Pornografie, podpora extremistických hnutí, odpovědnost provozovatele webhostingu

Trestné činy spojené se šířením informací, pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod.

Trestní zákon § 205, §§ 198 - 198a.
Supreme Court Strikes Down Ban on "Virtual Child Porn". CNN, 18.4.2002.
Plan to Block Porn Sites Sparks Outrage. CNN, 2003.
NORDLAND, R. a BARTHOLET, J. The Web`s Dark Secret. Newsweek, 19.3.2001.

Odpovědnost provozovatele webhostingu

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Přednáška č. 8 - Doménová jména a cybersquatting (přednese JUDr. Radim Polčák)

Prezentace přednášky Download [.ptt]
SEHNALEK, D. Právní povaha doménového jména. 20.5.2003, IT Právo,
http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=132115
POLČÁK, R. Domény a právo proti nekalé soutěži. 29.10.2002, IT Právo,
http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=107536
Cybersquatting and Internet Address & Domain Name Disputes.
http://www.eff.com/Spam_cybersquatting_abuse
PELIKÁNOVÁ, R., ČERMÁK, K.: Právní aspekty doménových jmen, Praha : Linde, 2000.

Přednáška č. 9 - Porušování autorských práv, P2P sítě, spamming

Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha : Linde, 2003.

Přednáška č. 10 - Zápočtový test

Právní předpisy:

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod.
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Základní literatura:

NOVOTNÝ, O. a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha : Codex, 1997.
SMEJKAL, V. Internet @ §§§. 2. vydání. Praha : Grada, 2001.
STERLING, B. The Hacker Crackdown. (překlad Bárta, V.)
SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001.
MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. Praha : Computer Press, 2002.
BÍMOVÁ, A. Počítačová kriminalita a naše doba. Praha : IDG Czechoslovakia, 1990.
HUITEMA, CH. A Bůh stvořil Internet... Praha : Mladá Fronta, 1996.
KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C.H. Beck, 1995.
LEVY, S. Hackers. Heroes of the Computer Revolution. New York : Penguin books, 2001.
HIMANEN, P. The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age. London : Vintage Books, 2001.
PORADA V., KONRÁD Z. Metodika vyšetřování počítačové kriminality. Praha : Policejní akademie ČR, 1998.
ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2003.
CÍSAŘOVÁ, D., HASCH, K., JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Praha : Linde, 1999.

Internetové zdroje:

IT Právo http://www.itpravo.cz
Ministerstvo vnitra ČR - Kriminalita a informační technologie http://www.mvcr.cz/dokumenty/technologie
Internet Law Web http://www.internetlawweb.com
Internet Law and Regulation http://internetlaw.pf.com
Cyberspace Law Bibliography http://www.gseis.ucla.edu/iclp/bib.html
The National White Collar Crime Center. Computer Crime Section http://www.cybercrime.org
WIRED http://www.wired.com
PHRACK http://www.phrack.org
Eletronic Frontier Foundation http://www.eff.com
CyberCrime Glossary http://tss.lcps.k12.nm.us/CyberCrimeGlossary.html
The Information Security Glossary http://www.yourwindow.to/information-security/index.htm

Vit Sisler, 2007